български english
home контакти
 
 
Помощи...  
 
Безвъзмездна насърчителна помощ

Безвъзмездна насърчителна помощ1 се предоставя в рамките на Програмата за енергийна ефективност в дома REECL, при условие, че е ползван целеви кредит от банка, участваща в тази програма.

Групови проекти:2 При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите, собственици на етажна собственост, имат право да получат помощ в размер на 30% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като групов проект, одобрен на общо събрание, или 35% при условие, че груповият проект се реализира с кредит, предоставен на сдружение на собственици на етажна собственост, и включва задължително поне едно подобрение на сградната обвивка (изолация и/или смяна на дограма) и поне едно подобрение на сградните инженерни системи.

Индивидуални проекти:3 При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като индивидуален проект. Съответните суми на помощта не може да са по-големи от левовата равностойност на максималните размери, посочени в таблицата по-долу. Сумарно безвъзмездната помощ за едно домакинство не може да надхвърля левовата равностойност на €9000.

 
Енергоспестяващи мерки в дома Размер на помощта за мярката Максимален размер на помощта в евро
Енергоефективна дограма 20% €1300
Изолация на стени4
20%
€1500
Изолация на покриви4 20%
€750
Изолация на подове4 20% €350
Енергоефективни печки и котли на биомаса и системи 20% €600
Слънчеви колектори за топла вода и системи 20% €1000
Енергоефективни газови котли и системи 20% €600
Термопомпени системи за отопление и климатизация 20% €2200
Сградни фотоволтични системи 20% €1800
Абoнатни станции и сградни инсталации или газификационни системи5 20% €1600
Рекуперативни вентилационни системи 20% €1200
Проект за енергоспестяване в дома: €9000
 
Кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата се помощ след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финансиран със заем от участваща банка, но не по-късно от 4 месеца след отпускане на заема.

Kредитополучателят е необходимо да попълни искане за безвъзмездна помощ и да го подаде в банката, която е кредитирала проекта. Към формуляра трябва да се приложат:

  • протокол за извършени работи, съгласно образеца;
  • оригинална фактура, която задължително съдържа: дата, име, адрес и ЕИК на доставчик/монтажник; техническа спецификация, чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали и съоръжения; адрес на монтаж; име и адрес на кредитополучателя и състояние на плащането на фактурата;
  • оригинален документ, с който се удостоверява плащане на фактурата (касов бон при плащане в брой или потвърждение от банка за нареден банков превод при безналично плащане).

Финансиращата банката си запазва правото да поиска допълнителни данни и документи, които смята за необходими, за да се потвърди изпълнението на всички правила и условия.

Безвъзмездната помощ се изплаща при условие, че са спазени правилата и условията на Програмата за енергийна ефективност в дома, изложени в кредитния договор и банковите формуляри за кредит и за безвъзмездна помощ.

Ако имате нужда от повече информация относно безвъзмездната целева помощ по тази програма, моля да се свържете с нас на електронна поща: info@reecl.org

 

1 Ако някои разходи са били частично или напълно възстановени с безвъзмездна помощ по друга донорска програма, те няма да бъдат включени в сумата, върху която се изчислява безвъзмездната помощ по Програма REECL.
2 Това са проекти, които се реализират в сгради в режим на етажна собственост за цялостно подобряване на конструктивните елементи и/или на сградните инженерни системи.
3 Това са проекти, които се реализират в еднофамилни къщи и/или индивидуално в апартаменти.
4 Частично полагане на изолации по фасади на многоетажни жилищни сгради не се финансира.
5 Газификация на единични апартаменти не се финансира. Финансира се газификация на цяла сграда, т.е. всички апартаменти трябва да се свържат към газоразпределителната мрежа.

   
.

Copyright © 2005-2016 REECL